अंभोधरश्यामलकुन्तलायै, तटित्प्रभाताम्रजटाधराय। निरीश्वर अर्धनारीश्वराष्टकम्
 
|| अर्धनारीश्वराष्टकम् ||
अंभोधरश्यामलकुन्तलायै, तटित्प्रभाताम्रजटाधराय।
निरीश्वरायै निखिलेश्वराय, नमः शिवायै च नमः शिवाय॥१॥

प्रदीप्तरत्नोज्वलकुण्डलायै, स्फुरन्महापन्नगभूषणाय।
शिवप्रियायै च शिवप्रियाय, नमः शिवायै च नमः शिवाय॥२॥

मन्दारमालाकलितालकायै, कपालमालाङ्कितकन्धरायै।
दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय, नमः शिवायै च नमः शिवाय॥३॥

कस्तूरिकाकुङ्कुमलेपनायै, श्मशानभस्मात्तविलेपनाय।
कृतस्मरायै विकृतस्मराय, नमः शिवायै च नमः शिवाय॥४॥

पादारविन्दार्पितहंसकायै, पादाब्जराजत्फणिनूपुराय।
कलामयायै विकलामयाय, नमः शिवायै च नमः शिवाय॥५॥

प्रपञ्चसृष्ट्युन्मुखलास्यकायै, समस्तसंहारकताण्डवाय।
समेक्षणायै विषमेक्षणाय, नमः शिवायै च नमः शिवाय॥६॥

प्रफुल्लनीलोत्पललोचनायै, विकासपङ्केरुहलोचनाय।
जगज्जनन्यै जगदेकपित्रे, नमः शिवायै च नमः शिवाय॥७॥

अन्तर्बहिश्चोर्ध्वमधश्च मध्ये, पुरश्च पश्चाच्च विदिक्षु दिक्षु।
सर्वं गतायै सकलं गताय, नमः शिवायै च नमः शिवाय॥८॥

अर्धनारीश्वरस्तोत्रं उपमन्युकृतं त्विदम्।
यः पठेच्छृणुयाद्वापि शिवलोके महीयते॥९॥

॥इति उपमन्युकृतं अर्धनारीश्वराष्टकम्॥
FACEBOOK COMMENTES
    Share it --